Bozkurt NET{ Bozkurt NET
  Tıklayın kayıtlı kullanıcı olun
Ana sayfa ::Hasabınız :: Forumlar :: Makaleler :: İndir :: İletişim :: KURALLAR
alt1 alt1 alt1 alt1 alt1
alt1 alt1
alt1
Atatürk
Başbug
Atsız´ın Mektupları
Bozkurt
Tarihte Türkler
Osmanlı Sultanları
3 Mayis
Türk İslam Ülküsü
Ülkücü Hareket
İslam
Türk Büyükleri
12 Eylül
Dokuz Işık
Kızıl Elma
Doğu Türkistan
Türk Dünyası
Şiirler ve Marşlar
Ülkücü Şehitler
Ülkücüye Mektuplar
Sorular ve Cevaplar
Komünizm
Videolar
Müzikler
Postakartı

alt1 alt1
alt1
 Haber :
 Haber Ekle
 Haber Arşivi
 Arama
 Konular
 Baskıya hazırla
 Üyeler :
 Hesabınız
 Günlük
 Üye Listesi
 Özel İletiler
 ICQ Servisi
 Servisler :
 Kur'an-ı Kerim Meali
 Resim Galerisi
 E-Kart
 Dosyalar
 Müzikli Postakartı
 Cep Melodileri
 İletişim :
 Forumlar
 Bozkurtlar 100
 Bize Ulaşın
 Bizi Önerin
 Dökümantasyon :
 Makaleler
 Fikir ve Tarih Dünyası
 Kısa Nükteler
 Şairler ve Şiirler
 İzlenimler
 Ansiklopedi
 Dosyalar
 Dosya Ekle
 Popüler
 İlk 10
 Bağlantılar
 

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1
AB'YE HAYIR

alt1 alt1
alt1
Makaleler
·Meluncanlar ve Biz
·Türk Tarihi ve Türk Adı
·Amerikan Genç Hristiyanlar Cemiyeti (Y.M.C.A.) ve Amerikan Kolejleri
·SEVR YASALARI MECLİS’TEN GEÇİRİLEREK TÜRKİYE YENİ BİR KURTULUŞ SAVAŞINA BAŞLAMAK MECBURİYETİNDE BIRAKILDI!
·ABD, Alenî Bir Düşman Haline Gelmiştir!
·Dedelerimiz Oğuzlar Çıkmış Yola Aral Kıyısından
·Avrupa Birliğine neden hayır.. Jeopolitik Yaklaşım
·Noel Üzerine
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -1-
·Siyasi Konjonktürde Irak Türkmenleri
·Gümrük Birliği Anlaşmasının Anayasanın Başlangıç Kısmına Aykırılığı -2-
·Kıbrıs'ın Türkiyesiz AB üyeliği mümkün mü?
·Avrupa Birliği ve Kıbrıs Konusu
·Internet mi, İnternet mi?
·DİLDE, FİKİRDE, İŞTE BİRLİK (Gaspıralı ve Türkistan)
·İSMAİL GASPIRALI'NIN FİKİRLERİ
·Türkler ve İslamiyet
·Alparslan Türkeş'in Din Anlayışı ve İslama Bakışı
·Gök Tanrı
·Şamanizm Meselesi
·Ruhban Okulu neden açılmamalı?
·Ruhban Okulu
·Çanakkale Savaşları
·Türk Kültüründe Nevruz ve Milli Birlik-Beraberlik
· Sovyetler Birliği’nin Çöküşü ve Yeni Rusya Çeçen Mücadelesi
·Türkçenin Anadil Olarak Dünyadaki Yeri
·Masonların Kirli İşleri
·Gümrük birliği mi; sömürge antlaşması mı?
·17 Ağustos 1999 Depremi ve gizlenen gerçekler

alt1 alt1
alt1

alt1 alt1
alt1

alt1
turkdun19a

TÜRK DÜNYASI

Türk Dünyasının ölüm üçgeni || Azerbaycan || Kazakistan || Kırgızistan || Kıbrıs || Türkmenistan || Özbekistan || Tacikistan || Tataristan || Çuvaşistan || Başkırdistan || Yakutistan || Hakas Cumhuriyeti || Gagavuz (Gökoğuz) || Altay Cumhuriyeti || Çeçenistan || Dağıstanlılar || Irak Türkmenleri

 

IRAK TÜRKMENLERİ
sayfa 1 - sayfa 2 - sayfa 3 - sayfa 4 - sayfa 5 - sayfa 6

2. MİSAKIMİLLÎ VE KUZEY IRAK

Millî mücadelemizin amaç ve ilkeleri, önce Erzurum Kongresi'nde sonra ise Sivas Kongresi'nde belirlenmiştir. Kongre çalışmaları sonucunda yayımlanan bildirinin dış politika ile ilgili hükümleri "Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür, onun muhtelif kısımları birbirinden ayrılamaz, yabancı müdahalesi karşısında Osmanlı Hükûmeti düşecek olursa, millet hep birlikte savunma ve direnmede bulunacaktır. Yabancılara siyasî egemenliğimizi ve sosyal dengeyi bozucu imtiyazlar verilmeyecektir. Manda ve himaye kabul edilmeyecektir." (ATATÜRK; 1973-.65 v.d). şeklinde kabul ve ilân edilmiştir.

Mustafa Kemal ile yeni hükûmet arasındaki görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Hükûmet; İstanbul'da Meclisimebusanın toplanmasına karar vermiş ve bunun için seçimler ülkede yapılmıştır. Seçimler sonunda; Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu, Meclisimebusanda çoğunluğu sağlayarak ilk toplantısını 12 Ocak 1920 tarihinde yapmıştır. Düşman devletlerin tehdidi altında çalışan bu meclisin en önemli icraatı, 28 Ocak 1920 tarihinde yaptığı son toplantısında, millî kurtuluşumuzun temel ilkelerini Misakımillî adı altında kabul etmesidir. 6 maddeden oluşan Misakımillî ;

Madde 1. Osmanlı Devleti'nin, özellikle Arap çoğunluğunun yerleşmiş olduğu ve 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'nin imzalandığı sırada, düşman işgali altında kalan kesimlerin (o sırada Hatay ve Musul Türk egemenliği altında idi) geleceği, bu yörede yaşayan  insanların serbestçe açıklayacakları oylarla belirlenmesi gerekir. Söz konusu mütarekenin çizgileri içinde din, soy ve amaç birliği bakımlarından birbirine bağlı olan, karşılıklı saygı ve özverili duygular besleyen, soy ve toplum ilişkileri ile çevrelerinin şartlarına saygılı, Osmanlı İslâm çoğunluğunun yerleştiği kesimler, hiçbir nedenle birbirinden ayrılmayacak bir bütündür.

Madde 2. Kars, Ardahan ve Batum'un geleceğinin halk oylaması ile belirlenmesi.

Madde 3. Batı Trakya'da yaşayan insanlar için de aynı ilkenin geçerli olması.

Madde 4. İstanbul ile Marmara bölgesinin güvenliğinin sağlanması.

Madde 5. Karşılıklı olması hâlinde, azınlık haklarının kabulü.

Madde 6. Her türlü siyasî adlî ve malî ayrıcalıkların kaldırılması (SANDER, 1987:202)

kararlarını ihtiva etmektedir.

Mustafa Kemal Atatürk bu hususu 1 MAYIS 1920 tarihli Meclis konuşmasında şöyle açıklıyor: “Hep kabul ettiğimiz esaslardan birisi ve belki birincisi olan hudut meselesi tayin ve tespit edilirken, milli hududumuz İskenderun’un güneyinden geçer ve doğuya doğru uzanarak, Musul’u, Süleymaniye’yi, Kerkük’ü, ihtiva eder. İşte milli hududumuz budur.”

 Böylece Mustafa Kemal'in önderlik ettiği hareketin amaç ve ilkeleri, Osmanlı Devleti'nin yasama organı tarafından da teyit edilmiş oluyordu. Misakımillî'nin kabulünden sonra itilaf devletleri 16 Mart 1920 tarihinde İstanbul'u resmen işgal ettiler. Milliyetçi tanınan kimseleri tevkif ederek, Malta'ya sürgüne gönderdiler ve Meclisimebusanı kapattılar.

3. İNGİLİZ MANDASI DÖNEMİNDE TÜRKMENLER

Birinci Dünya Savaşı başından itibaren, stratejik ve ekonomik yönden büyük öneme sahip olan Kuzey Irak bölgesini ele geçirmeye çalışan İngiltere, 7 Mayıs 1918 tarihinde Kerkük'ü işgal etmiş, Mondros Mütarekesi’nin savaşın durdurulması yönündeki hükmüne ve bölgedeki Osmanlı 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Sabis Paşanın ikaz ve gayretine rağmen, ileri harekâta devam ederek, 8 Kasımda Musul'u da ele geçirmişti (HÜRMÜZLÜ,1984:30).

Irak, 1920 yılında yapılan San Remo Konferansı sonucunda İngiliz mandasına bırakılmış, 25 Ekim 1920 tarihinde kurulan ilk geçici hükûmette Türkmenler de görev almıştı. Bu hükûmette Sağlık ve Maarif Bakanı olarak görev alan Kerküklü İzzet Paşa, 29 Ocak 1921 tarihinden itibaren bir süre de Bayındırlık Bakanlığı yapmıştır.

24 Nisan 1920 tarihinde yapılan San Remo Konferansı ile Musul dahil Irak'ın manda idaresini alan İngiltere, Irak'taki çeşitli isyan ve karışıklıklara rağmen, duruma hâkim olmuştu. 1921 yılı Mart ayında Kahire'de İngiltere'nin Orta Doğu uzmanlarının katıldığı bir toplantıda, Irak'ta krallık idaresi kurulması yönündeki karara uygun olarak, 11 Kasım 1920'de, Irak'ta geçici bir hükûmet kurulmuştu (ÖKE, 1991:33). 1921 yılı Ağustos ayında yapılan, halk oylaması sonucunda halkın %96'sının “evet” oyu ile 11 Temmuz 1921 tarihinde Faysal, Irak Kralı ilân edilmiş  olmasına rağmen, bu oylamada Kerkük Türkmenlerinin büyük çoğunluğu “hayır” oyu vermişti (N. DEMİRCİ; 1986:22).

Krallık seçiminde, Faysal için "hayır" oyu kullandıkları için İngilizlerin teşviki ile Kral Faysal ve Irak'ın Arap yönetimi Türkmenlere düşman oldu. Bu tarihten sonra hiçbir hükûmette Türkmenler yer alamamıştır.

1922 yılına gelindiğinde İngiltere ile Türkiye'nin diplomatik usulleri bir tarafa bırakarak, Musul ve Kuzey Irak'ta hâkimiyet sağlamak üzere, askerî hazırlıklara giriştikleri görülmektedir.

Mustafa Kemal'in, 1 Şubat 1922 tarihinde Millî Müdafaa Vekâletine; "Faysal'ın Irak'ta hükûmet kurmak, İngilizlerin de Musul ilini siyasî manda altında bulundurmak isteği yapılan siyasî faaliyetlerden anlaşılmaktadır. Bu sebepten esasen Misakımillî sınırı içinde kalan Musul'un kurtarılması amacıyla, Revanduz Bölgesine bir kısım kuvvetler gönderilmesi" talimatı üzerine bu görev; Suriye ve Antep cephelerinde çok başarılı görevler yapmış olan, Kaymakam (Yarbay) Özdemir Beye (Şefik ÖZDEMİR) verildi.

<<< geri

ileri >>>

alt1
alt1 alt1
alt1
Üye Adı

Şifre

Hala hesabınız yok mu? Hemen buradan açabilirsiniz. Kayıtlı bir kullanıcı olarak yorum ayarları ve isminizle yorum gönderme gibi birçok avantajlara sahip olacaksınız.

alt1 alt1
alt1
· Tüm Kategoriler
· Astronomi
· Avrupa Haber
· Basın-Yazarlar
· Bilgisayar-İnternet
· Bilim ve Teknoloji
· Derin Haber
· Din
· Dünyadan
· Edebiyat
· Gündem
· Kültür Sanat
· Lider
· Politika
· Sizden Gelenler
· Spor
· Tarih Dünyası
· Türk Dünyası
· Ülkücü Hareket
· Yaşam ve Sağlık
· İlhan Esen Yazıları
· İlhan Esen Şiirleri

alt1 alt1
alt1
SELAHATTİN TEKİZOĞLU

İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Siz uyuyorsunuz beyler siz gerçekten de gaflet içindesiniz. Yeri geldiğinde koca koca laflar edenler. Biliyor musunuz, bir çoğunuz, burnunuz ucunu bile görmekten aciz insanlarsınız!! Görüyorsunuz, ülkede neler oluyor ne çirkin işler sergileniyor. Ülkücüler, biz bunları, bu çirkin işleri yapan insanları bilmek ve tanımak durumunda değil miyiz?!.. Nerden bileceğiz. Galiba bunlar bizim ilgi alanımıza pek girmiyor Çünkü bizim işimiz bizim yarışımız başka sahalarda.. Köşe kapmak vitrine çıkmak Genel Başkanla uğraşmak Birbirimizin kuyusunu kazmak.... Ülkücünün ne işi olur, onunla-bununla ocuyla-bucuyla Cenab-ı ALLAH'ın gösterdiği yolda, adam gibi yürümek yetmiyor mu?!.... devamıalt1 alt1
alt1

BARBAROS BULVARI
İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu/Beşiktaş İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27 >
ÇAKIRDİKEN
İlhan Esen


İstme Adresi:
Bilgeoğuz Yayınları
BARBAROS BULVARI İBA BLOKLARI 14/1 KAT:3 DAİRE:8 Balmumcu / Beşiktaş/İstanbul Tel:0212 288 65 42 Fax:0212 288 65 27

alt1 alt1
alt1


alt1 alt1
alt1


Diline Sahip Çık!Türkçe Kelime Kullan!


Okey
(Tamam)


Provokasyon
(Kışkırtmak)


Check Etmek
(Kontrol Etmek)


Deklare Etmek
(Bildirmek)


Trend
(Eğilim)


Objektif
(Tarafsız)


Persfektif
(Bakış Açısı)


Timing
(Zamanlama)


Laptop
(Diz Üstü)


Global
(Küresel)


Legal
(Yasal)


Partner
(Eş)


Entegre
(Bütünleşme)


Antipatik
(Sevimsiz)


Döküman
(Belge)


Dizayn
(Tasarım)


Analiz
(Çözümleme)


Pesimist
(Karamsar)


Departman
(Bölüm)


Monoton
(Tekdüze)


Mantalite
(Anlayış)


Prezentasyon
(Sunum)


Anektod
(Hikayecik)


Konsensus
(Uzlaşma)


Kriter
(Ölçüt)


İmitasyon
(Taklit)


Legal
(Yasal)


Full
(Tam)


Asparagas
(Şişrme Haber)


Bariyer
(Engel)


Demagoji
(Laf Ebeliği)


Damping
(Düşürüm)


Diaspora
(Kopuntu)


Enformasyon
(Bilgilendirme)


Enstantane
(Anlık Görünüş)


Fikstür
(Karşılaşma Takvimi)


Garnetür
(Yanlık)


Karambol
(Karmaşa)


Montaj
(Kurgu)


Metropol
(Anakent)


Motivasyon
(İsteklendirme)


Marj
(Pay)


Potbori
(Karmaca)


Trübülans
(Hava Burgacı)

C* Yabancı Kelimelerin Dilimize Girmesine İzin Verme


alt1
1998-2007 Bozkurt NET
alt1
1998-2010 BOZKURT NET
--------------------------------------
Web sitemiz PHP-Nuke (© 2003) kodlarına sahiptir. PHP-Nuke GNU/GPL lisansı altında dağıtılan ücretsiz yazılımdır.
alt1